Foto: Water & Klimaat regio Utrecht
Foto: Water & Klimaat regio Utrecht (Foto: )

Klimaatbestendig wijken

Stichtse Vecht - Wethouders van onder meer de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht ondertekenden maandag met minister Cora van Nieuwenhuizen een overeenkomst. Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de toegezegde rijksbijdrage van 802.000 euro voor de aanpak van vijf klimaatbestendige wijken.

Het ministerie van I&W ondersteunt dit jaar drie projecten waarin het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden centraal staan: in Groningen, de regio Utrecht en Meerssen. In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden de komende jaren samen €600 miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

De regio Utrecht heeft een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen voor vijf concrete uitvoeringsprojecten in verschillende type wijken in de regio Utrecht. De financiële bijdrage gaat concreet naar de volgende wijken:

In de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht wordt bij herinrichtingsprojecten ingezet op het vergroten van de klimaatbestendigheid door verharding te verminderen en groen toe te voegen en regenwater vast te houden door infiltratie. Daarnaast wordt onderzocht of woningcorporaties bij lopende renovaties aan de aangrenzende woningen regenwater apart kunnen aanleveren, tuinen kunnen ontharden en daken kunnen vergroenen.

De buurt Schansen Noord, gelegen in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. De inrichting van de buitenruimte is verouderd en door de vele verharding is er weinig plaats voor groen. Met als gevolg hittestress en wateroverlast. In co-creatie met de buurt en andere partijen wordt de gehele openbare ruimte vernieuwd.

Het centrum van Houten zet in op het voorkomen van wateroverlast door een innovatieve proeftuin in te richten achter het gemeentehuis. Dit project is al in uitvoering.

Het project 'Kockengen Waterproof' heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk. Dit systeem onderzoekt de invloed van een drainage-transport riool op de grondwaterstand in de veengrond.

Op de Erasmuslaan in Zeist stroomt hemelwater regelmatig lager gelegen garages in. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt de openbare ruimte in deze straat klimaatbestendig ingericht. Verder wordt in de wijken Parmentiersland en Componistenbuurt het huidige gescheiden rioolstelsel omgebouwd naar een volledig gescheiden stelsel waardoor meer regenwater wordt vastgehouden in het gebied en riooloverstorten voorkomt.

Vanuit de Rijksbijdrage wordt ook een onderzoek gefinancierd. De vijf uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht bieden een uitgelezen kans om leerervaring op te doen met uitvoeringsprojecten in verschillende deze typen woonwijken. Dit onderzoek wordt de komende 1,5 jaar uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Aan dit onderzoek werken naast promovendi, universitair docenten en professoren (waaronder Marleen van Rijswick) de komende 1,5 jaar ook rond de 25 studenten mee. Deze studenten zijn van diverse faculteiten (Rechten en Geosciences). Hiermee zetten we als regio Utrecht naast de uitvoeringsprojecten gelijktijdig in op het klaarstomen van een volgende generatie planmakers, juristen en leiders voor de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie. 

Meer berichten