Politie en boa.
Politie en boa.

Horeca en handhaving

MAARSSEN - Onlangs was alweer de tweede druk bezochte bijeenkomst in de pastorie van de Heilige Hartkerk van de Vereniging Vechtoevers/dorpsraad Maarssen, waarin de bewoners van het centrum van Maarssen-dorp zijn verenigd. Uit de grote opkomst blijkt dat veel bewoners graag betrokken zijn bij het besluitproces in de gemeenteraad als het gaat om hun belangen.

Deze avond werd het bestuur uitgebreid, zodat naast Jurgen Wasser en Jan Paul Boon ook Ron Peeters, Thijs Muffels en Jerry Baas zich nu met een mandaat kunnen inzetten voor de bewonersbelangen bij de gemeente. Naast het bestuur zijn er ook twee commissies actief, die zich bezig houden met de perikelen rond het horeca- en het aanlegbeleid van de gemeente, waarvan deze avond verslag werd gedaan. Met de andere dorpsraden in de Stichtse Vecht met dezelfde problematiek als in Maarssen-dorp zal ook contact gezocht gaan worden, zodat we samen de belangen van de burgers kunnen behartigen.

Ook was de wijkagent, Yvonne Liesveld, te gast die alle vragen kon beantwoorden over hoe haar collega’s en zij de wet handhaven in Maarssen-dorp. Hiervoor worden ook Bijzondere Opsporingsambtenaren ingezet, maar deze worden door de gemeente alleen overdag ingehuurd voor zaken als parkeerproblematiek en dergelijke. De conclusie was dan ook dat de politie goed werk verricht, maar dat ze de oren en ogen van de BOA’s missen in de nachtelijke uren, wanneer dat juist nodig is.

Op dit moment wordt er goed samengewerkt met de gemeente nu ze bezig zijn aan de tweede versie van de horecabeleidsvisie (nadat de eerste versie door de gemeenteraad was afgewezen). Om overlast van de horeca binnen de perken te houden, zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden over handhaving. Voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen en dat geldt voor alle betrokkenen.

Mocht u nieuwsbrieven of uitnodigingen voor bijeenkomsten willen ontvangen: info@dorpsraadmaarssen.nl.

Meer berichten