Onderwijs

In de Vechtstroom Gemeente zien we onszelf als een gemeenschap, als een groep mensen die met Jezus willen leven en zich door Hem willen laten leiden. We willen een sterke en liefdevolle onderlinge band hebben met elkaar en als Zijn leerlingen willen we Hem volgen, van Hem leren en Hem bekend maken aan anderen.

Dit is het uitgangspunt voor het onderwijs in onze gemeente. In 2015 zijn we begonnen om ons onderwijs te structureren met als doel om effectiever te worden in het delen, overdragen en het ons eigen maken van inzichten. Denk daarbij aan de preken en de besprekingen in onze kringsamenkomsten. We vinden het belangrijk dat we onze samenkomst op zondag als fijn ervaren, maar dat is geen doel op zich. Wat we willen voor de zondag is dat we een gelegenheid hebben om samen God te aanbidden, om elkaar te ontmoeten, om te leren van het onderwijs in de preek, van de gespreksgroepen en van elkaar tijdens onze ontmoetingen na de preek.

 

Verdieping in relaties

Hetzelfde geldt voor onze kringsamenkomsten. Het zijn gelegenheden waar we elkaar ontmoeten en ons leven en onze Bijbelse inzichten met elkaar kunnen delen. Gelegenheden om te leren, te groeien, bemoedigd en opgebouwd te worden in ons leven met Jezus en in onze vriendschappen met elkaar.
We zijn dit jaar ook gestart met thema-avonden. Dat zijn de avonden waarop we onderwijs ontvangen over een bepaald onderwerp of een Bijbelboek waar we meer over willen weten. 

 

Structuur in het onderwijs

Het onderwijs is in ontwikkeling en de structuur gaat een beetje op een ui lijken; een vaste kern met laagjes eromheen. De kern is onderwijs over het Koninkrijk, de heerschappij van God in ons leven: Jezus volgen en worden zoals Hij, ofwel: discipelschap. Bijna alles wat in ons onderwijs voorbij komt heeft dit als uitgangspunt en daarom wordt dit regelmatig benoemd. Het is de basis van ons leven. 

Dicht daar omheen vind je een schil met gerelateerde thema’s die ons opbouwen in onze relaties; het karakter van God, liefde en liefhebben, vergeving, geestelijke gewoontes/disciplines.

Hier weer omheen zit een schil die ons vormt voor ons dagelijks leven, de plaats die we innemen in onze seculiere maatschappij. Hoe beïnvloedt Jezus je dagelijkse keuzes, je denken over maatschappelijke onderwerpen en je omgang met anderen? Hoe kun je anderen bekend maken met Jezus?

En daar weer omheen vind je een schil met onderwerpen die voor sommigen misschien wat minder invloed hebben op ons dagelijks leven maar die wel heel belangrijk zijn om te weten. Zoals de band die we hebben met het joodse volk, onze toekomstverwachting en de terugkomst van Jezus, de betekenis en vervulling van de profetieën en algemene Bijbelkennis.

 

Circulair door het jaar heen

Het onderwijs in onze gemeente wordt op deze manier divers, maar wel doelgericht. Voor de kern kiezen we voor een circulaire opzet: de kernthema’s en onderwerpen hoor je regelmatig opnieuw voorbij komen. Dat is ook de bedoeling, deels omdat ze zo belangrijk zijn en deels omdat we mensen die zich bij ons aansluiten ook met deze onderwerpen vertrouwd willen maken. De thema’s in de schillen daaromheen hebben wat meer een lineaire opzet. Ze komen niet of minder vaak terug en regelmatig zullen nieuwe onderwerpen behandeld worden.

Lees op de pagina Samenkomsten wanneer en waar we samenkomen.